Názov projektu:

„Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry“

 

na realizáciu v rámci programu:

„Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

 

spolufinancovaného

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Správca programu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Prijímateľ:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Dátum vydania rozhodnutia o schválení projektu: 20.02.2015

Plánovaný termín ukončenia projektu: 30.04.2016

 

Partneri projektu:

Obec Hronský Beňadik

 

X