Objekt sýpky
25. apríla 2018
Kláštorný kostol bývalého benediktínskeho opátstva patrí u nás k najkrajším ukážkam gotickej architektúry. Tvoria ho tri lode oddelené plnou stenou, čo vyplynulo z ich funkcie v kláštornom chráme benediktínov.

Súčasný chrám bol pravdepodobne postavený v časoch opáta Sigfrída a jeho nástupcov, po roku 1330. Výstavba však trvala dlhšiu dobu a tak mohol byť konečne vysvätený až v roku 1483. Čas výstavby sa prejavil aj na hlaviciach pilierov pod klenbou, kde ku geometrickým tvarom pribudla ornamentika sviežich listov a okolo roku 1380 i figurálno-rastlinné vlysy groteskného štýlu. Zvlášť pozoruhodnou časťou chrámu je vstupný portál, ktorý je jedným z mála portálov katedrálneho typu  na Slovensku.

Počas rekonštrukcie pod vedením architekta Franza Storna a jeho synov v roku 1881 boli na mieste dnešného kostola objavené základy pôvodnej románskej trojloďovej baziliky z 11. storočia.
X